prijs van het vrije woord header
Prijs van het vrije woord
De Prijs van het Vrije Woord draagt bij aan de ideële doelstelling van Nieuwspoort, het debatcentrum van het vrije woord.

Prijs van het Vrije Woord

De ‘Prijs van het Vrije Woord’ werd in 2007 voor het eerst ingesteld tijdens het 45-jarig jubileum van Nieuwspoort. Tijdens de eerste voorbereidingen naar de uitreiking naar de Prijs van het Vrije Woord werd besloten dat deze prijs elke vijf jaar uitgereikt moest worden, telkens tijdens het lustrumjaar van Nieuwspoort.

De Prijs van het Vrije Woord draagt bij aan de ideële doelstelling van Nieuwspoort, het debatcentrum van het vrije woord. Met deze Prijs vragen we eens in de vijf jaar eigenstandig en nadrukkelijk aandacht voor het Vrije Woord in de meest brede zin van het woord en genereren we aandacht voor dit maatschappelijk thema.

Het initiatief van deze prijs is ontstaan onder leiding van Max de Bok, oud-voorzitter van Nieuwspoort en droeg altijd het Vrije Woord uit. Samen met Hans Prakke, als voorzitter van de jubileumcommissie, zorgden zij op initiatief van Nieuwspoort dat deze Prijs van het Vrije Woord aandacht biedt aan het maatschappelijk debat over dit onderwerp.

Het waarom van de prijs:
Nieuwspoort is op 5 maart 1962 opgericht als ontmoetingsplaats voor informatie-uitwisseling en nieuwsverwerking. Tegelijkertijd is Nieuwspoort bij uitstek een (maatschappelijk) debatcentrum waar politici, journalisten, overheid en belangenbehartigers graag de degens kruisen. Hierbij staat het vrije woord hoog in haar vaandel. Op 4 mei, als in Nieuwspoort al degenen en in het bijzonder journalisten, herdacht worden die in de bezettingstijd het leven lieten voor de vrijheid van meningsuiting staan we uitvoerig stil bij het vrije woord. Het vrije woord is niet vanzelfsprekend en het vrije woord verdient het om regelmatig bij stil te staan, er aandacht voor te vragen en er in vrijheid over te discussiëren.

Zelfs op de gevel van het Internationale Perscentrum is het vrije woord verankerd. Er is een reliëf van Rudi Rooijackers aangebracht. Aanvankelijk was dit in 1967 op het oude pand aan Hofsingel gezet en is later meeverhuisd naar Lange Poten.

De tekst van Jan H. de Groot luidt:

1940-1945
Hoort!
Het vrije woord
bedreigd, versmoord,
brengt in de nood
zijn vechters voort
tot aan de dood.

Het is een fundamenteel mensenrecht om het vrije woord te mogen en kunnen voeren. Franklin Roosevelt noemde het niet voor niets als één van de Vier Vrijheden: Freedom of speech for all. Dit is ook de link van ons Comité naar de samenwerking met de Roosevelt Foundation. Die Vier Vrijheden zijn daarna opgenomen in de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: de komst van een wereld waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is daarin verkondigd als het hoogste ideaal van ieder mens. Een samenleving zonder het vrije woord is geen vrije samenleving. Wie opkomt voor het vrije woord draagt ook bij aan een samenleving waarin erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.

De Prijs van het Vrije Woord:
De winnaar van de prijs onderscheidt zich op het gebied van bescherming en verspreiding van het vrije woord, zowel nationaal als internationaal. De Prijs wordt door een onafhankelijke jury toegekend aan een persoon, een groep van personen of een organisatie die zich heeft onderscheiden door zijn/haar activiteiten op het terrein van de mensenrechten, de verspreiding en/of bescherming van het vrije woord uitdrukkelijk daarbij inbegrepen, in Nederland, Europa of op wereldniveau. Bedoeld wordt het vrije woord zoals belichaamd in de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, zoals neergelegd in de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden en diverse internationale verdragen. Het vrije woord is een middel om een samenleving te grondvesten. Het is een fundamenteel mensenrecht om zo een samenleving in te richten. De desbetreffende persoon komt op voor het vrije woord zodat anderen in de gelegenheid worden gesteld om het Vrije Woord te voeren. Het effect van zijn/haar werk moet Nederland overstijgen en moet niet één groep maar meerdere groepen bereiken. Kortom, zijn/haar werk moet een brede impact hebben op de samenleving, ook buiten Nederland

De Prijs bestaat uit een kunstzinnige verbeelding van het Vrije Woord ontworpen en uitgevoerd door de Haagse kunstenares Liesbeth Busman, een bedrag van € 5.000 en een oorkonde. Dit bedrag is vrij besteedbaar.

Eerdere winnaars:
• In 2007 werd de Prijs van het Vrije Woord voor het eerst uitgereikt aan mr. Max van der Stoel, toen minister van Staat en oud-minister van Buitenlandse Zaken voor zijn inspanningen voor vrede en veiligheid en zijn grote internationale staat van dienst op het gebied van mensenrechten. Wim Deetman, destijds burgemeester van ’s-Gravenhage, overhandigde de prijs.

• In 2012 werd de Prijs van het Vrije Woord voor de tweede maal toegekend en wel als postuum eerbetoon aan Hans Verploeg, groot voorvechter van de persvrijheid, als medeoprichter van Free Voice en Press Now zette hij zich actief in voor vervolgde vakgenoten in landen waar er een prijs staat op het vrije woord. Door een onafhankelijke jury bepaald onder voorzitterschap van prof. mr. E. Hirsch Ballin werd de prijs uitgereikt aan Inge Brakman, de echtgenote van Hans Verploeg, door Jozias van Aartsen, burgemeester van ‘s -Gravenhage.

Comité van Aanbeveling:
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de voorzitters van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, de burgemeester van Den Haag en uit de voormalige minister-presidenten. 

Dries van Agt - Minister-president 1977 - 1982
Khadija Arib - Voorzitter Tweede Kamer
Jan Peter Balkenende - Minister-president 2002 - 2010
Voorzitter Eerste Kamer
Burgemeester van Den Haag

Het Bestuur: 
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Inge Brakman - voorzitter
Han Polman - vice-voorzitter
Gérald Rensink - secretaris
Roderik Potjer - penningmeester

De Jury:
De prijs wordt door een onafhankelijke jury bepaald. De jury bestaat uit de volgende personen:
Egbert Myjer - voorzitter
Jeroen Smit - lid
Lilian Gonçalves - lid

Aanmelden van potentiële laureaten:
U kon uw potentiële laureaat aanmelden vóór 31 mei 2017, 12.00 uur via een emailbericht aan het secretariaat@nieuwspoort.nl. De jury neemt de naam mee in hun afweging aan wie de Prijs wordt toegekend. Over de toekenning van deze Prijs wordt door de jury niet gecorrespondeerd.

Contact:
Wilt u meer weten over deze Prijs dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het Bestuur via 06 – 2001 8301 of via geraldrensink@casema.nl.

Gerelateerde pagina's

Deze pagina delen: